srijeda, 5. prosinca 2012.

Pripreme za osnove informatike-15

Pozdrav,
danas ćemo se malo zabaviti novim pravilima InfoKup-a ili za one koji ne znaju natjecanja iz informatike kojeg organiziraju AZOO i CARNet.Najnovije i ono što će mnoge učenike razveseliti je mogućnosti više puta prisustvovanja na državnim natjecanjima. Prije se moglo u kategoriji osnove informatike samo jedan put sudjelovati na državnom. Izgleda da su pritužbe učenika 1. i 2. razreda srednje škole da okruglom stolu urodile plodom. Od ostalih pravila nema nekih novosti vezanih uz osnove informatike. Sve je ostalo isto. Natjecanje se odvija u klasičnoj učionici. Učenike treba smjestt tako da nemaju mogućnost komunikacije s ostalim učenicima (po jedan u klupi).  Na natjecanju učenici smiju koristt samo kemijsku olovku crne ili plave  boje. Uporaba kalkulatora i nit nekih drugih elektroničkih naprava s kalkulatorom nije dozvoljena! Također jedna od novosti, ne baš senzacionalan, ali je vrijedna pohvale je da se ove godine izdao popis lekcije koje se mogu pojaviti na natjecanju.
Popis za srednju školu
2.2. Osnove informatike za srednje škole 
2.2.1. Školska razina
Građa računala
●  opisati i razlikovati vrste računala i način njihova rada
●  imenovati  i objasniti svrhu sklopovlja i programskih dijelova računala
●  opisati funkcionalne cjeline računala
●  opisati ulogu dijelova središnje jedinice
●  razlikovati ulogu i osnovna svojstva radnih spremnika (ROM, RAM, cache)
●  razlikovati ulogu i osnovna svojstva vanjskih spremnika (tvrdi disk, ostali mediji za pohranu
podataka)
●  nabrojati i sažeto prikazati svojstva perifernih jedinica računala
●  nabrojati i objasniti osnovne značajke zapisa slike (razlučivost, piksel, boja)
●  razlikovati mjerne jedinice za razlučivost kod različitih perifernih  uređaja (monitora, skenera,
pisača)
●  rabiti i preračunavati jedinice za količinu podataka
Brojevni sustavi
●  razlikovati i povezivati brojevne sustave značajne za opis rada računala (binarni, oktalni i hek-
sadekadski)
●  izvršiti pretvorbu broja zapisanog u dekadskom brojevnom sustavu u brojeve u ostalim broje-
vnim sustavima i obrnuto
●  izvršiti pretvorbu binarnog broja u oktalni i heksadekadski i obrnuto
Prikaz brojeva i znakova u računalu
●  prikazati i objasniti način prikaza cijelih brojeva u računalu
Osnove matematičke logike
●  razlikovati logičke operatore negacije, konjunkcije, disjunkcije, implikacije i ekvivalencije
●  izraditi tablicu istinitosti za jednostavne i složene logičke operacije
●  primijeniti teoreme Booleove algebre na pojednostavljivanje složenih logičkih izraza
   Nastavni sadržaji i preporučeno znanje na pojedinoj razini natjecanja prema 
postojećim kategorijama
9
od 12
Programska podrška računala
●  opisati ulogu operacijskoga sustava
●  navesti primjere operacijskih sustava
●  opisati i primijeniti osnove naredbe operacijskoga sustava (stvaranje, premještanje, kopira-
nje, brisanje, preimenovanje mapa i datoteka, pretraživanje po zadanome ključu, značenje
atributa datoteka i mapa)
●  objasniti pojam datoteke i prepoznati tipične vrste datoteka (izvršne, sistemske, tekstualne,
zvučne, slikovne, video, web stranice)
●  opisati organizaciju smještaja datoteka u vanjske spremnike: pogone  (drive), mape
●  protumačiti razloge sažimanja podataka i navesti neke primjere formata sažetoga zapisa
●  objasniti razloge redovitoga pohranjivanja podataka i sigurnosnih kopija datoteka
●  primijeniti postupke za prilagođavanje postavki računala
●  razumjeti pojmove  vezane za instaliranje programa (pojam licence, prihvaćanje uvjeta, upisi-
vanje ključa, autorska prava) i objasniti razlike između zaštićenoga i slobodnoga softvera
●  uporabiti program za obradbu  teksta
●  uporabiti program za izradbu prezentacija
●  uporabiti program za izradbu proračunskih tablica (primjena standardnih matematičkih ope-
racija i funkcija, apsolutna i relativna adresa)
●  vrjednovati, objasniti i kreirati primjereni grafički prikaz podataka
●  prosuditi  značaj i posljedice štetnih programa te ukazati na važnost primjerene zaštite
Mreže i Internet
●  obrazložiti  smisao povezivanja računala, opisati i razlikovati vrste računalnih mreža (LAN,
WAN, internet) te objasniti zadaću pojedinih računala u mreži (poslužitelj i korisnik)
●  objasniti osnovna načela paketne mrežne komunikacije
●  objasniti  i razlikovati brzine prijenosa podataka unutar mreže te kvantitativno povezati br-
zinu prijenosa, duljinu trajanja prijenosa i količinu prenesenih podataka
●  objasniti  ulogu uređaja za povezivanje računala i mreža te načine povezivanja na internet
●  objasniti pojmove  vezane za računalne mreže i internet: IP adresa, DNS, domena, protokol
●  razlikovati i koristiti osnovne usluge interneta i njihove protokole
●  objasniti pojmove vezane za WWW (web): web sjedište, web stranica, web preglednik, web
poslužitelj, hiperveza, URL, web tražilica
●  protumačiti i primijeniti osnovna načela komunikacije putem elektroničke pošte
●  objasniti smisao zaštite privatnosti te autorskih prava sadržaja na internetu
Rješavanje problema programiranjem
●  objasniti pojam i osnovna svojstva algoritma
●  analizirati algoritme prikazane u pseudojeziku.
●  navesti i primijeniti jezike za zapisivanje algoritama (dijagram toka i pseudojezik)
●  nabrojati, razlikovati i usporediti vrste programskih jezika
●  identificirati faze izradbe programa i razlikovati vrste pogrješaka
●  usvojiti  i znati razlikovati (protumačiti) pojam i uporabu varijable i konstante
●  razlikovati i znati primijeniti jednostavne tipove podataka (cjelobrojne, realne, znakovne, lo-
gičke)
●  prepoznati i primijeniti naredbu pridruživanja
●  prepoznati i primijeniti aritmetičke, logičke i relacijske operatore i njihove prioritete
●  prepoznati i primijeniti definirane standardne funkcije
●  modificirati  i prestrukturirati matematičke izraze u pseudojezik i obrnuto
●  razlikovati i uporabiti unos i ispis podataka
●  zaključiti kada i osmisliti kako primijeniti naredbu grananja (jednostruku, višestruku) Nastavni sadržaji i preporučeno znanje na pojedinoj razini natjecanja prema 
postojećim kategorijama
10
od 12
Program za obradu teksta – MS Word
●  rabiti sve mogućnosti danog programa
Program za tablične proračune – MS Excel
●  rabiti sve mogućnosti danog programa
Program za izradu prezentacija – MS PowerPoint
●  rabiti sve mogućnosti danog programa
2.2.2. Županijska i državna razina
Sva znanja potrebna za Školsku razinu natjecanja dopunjena sa:
Građa računala
●  navesti i rabiti osnovne mjere za vrjednovanje računala (duljinu registara, brzinu takta proce-
sora, veličinu radnoga i pomoćnih spremnika, brzinu prijenosa preko sabirnica računala, br-
zinu prijenosa kroz komunikacijske kanale).
Brojevni sustavi
●  rabiti postupke zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja binarnih, oktalnih i heksadekad-
skih brojeva u računalu
Prikaz brojeva i znakova u računalu
●  prikazati i objasniti način prikaza realnih brojeva u računalu (IEEE norma 754)
●  prikazati i objasniti način prikaza znakova u računalu
Osnove matematičke logike
●  primijeniti konjunktivnu i disjunktivnu normalnu formu i pomoću njih doći do složenog logi-
čkog izraza iz zadane tablice istinitosti
●  zakonitosti logičke algebre primijeniti na logičke sklopove
Rješavanje problema programiranjem
●  raspoznati i primijeniti naredbe ponavljanja  (s provjeravanjem uvjeta, s unaprijed zadanim
brojem ponavljanja, ugniježdene naredbe ponavljanja)
●  rabiti brojač
●  poznavati i primijeniti standardne algoritme:
  za zamjenu sadržaja dviju varijabli
  za prebrojavanje prema zadanome kriteriju
  za zbrajanje prema zadanome kriteriju
  za pretraživanje prema zadanome kriteriju
  za izračun srednje vrijednosti brojeva
  za traženje najmanjega i najvećega među (učitanim) brojevima
  za rad s prirodnim brojevima

Popis za osnovnu školu

Učenici se u ovoj kategoriji susreću sa zadacima koji zahtijevaju znanje stečeno tijekom osnovnoškol-
skog školovanja u predmetu informatika. Dolje navedene teme nisu raspodijeljene po razredima jer se
pretpostavlja da je učenik svladao cijeli program osnovne škole. Ove teme trebaju dati smjernice uče-
nicima tijekom priprema za natjecanja. Poznavanje svih tema nije dovoljno za dobar rezultat na natje-
canju, ali će uvelike pomoći u fokusiranju priprema na određena područja i znanja. 
U području Rješavanje problema i programiranje od učenika se očekuje poznavanje rješavanja zadatka
pomoću algoritma i dijagrama toka.
Sadržaji i teme koji će biti obuhvaćeni na školskoj, županijskoj i državnoj razini po područjima:
OSNOVE ICT-a, STROJNA I PROGRAMSKA OPREMA
  Bit
  Brojevi zapisani četvorkom bitova (težinske vrijednosti, binarni zapis)
  Bajt
  Prikazivanje znakova nizom bitova jednog bajta (kod, kodiranje)
  Pohranjivanje niza znakova u spremnik računala, znakovna datoteka
  Spremnici računala
  Sustav PC računala, unutarnja građa i razvoj kroz povijest
  Sklopovlje računala, operacijski sustav, primjenski programi
  Načini smještanja i pristup do datoteka u računalu (mape, datoteke)
  Vrste datoteka, dokumenti
  Prikaz slike na monitoru i pisaču
  Elektronički logički sklopovi i registri
  Paralelni i slijedni ulazno-izlazni pristupi računala
  Svojstva računala
  Logičke izjave, logičke funkcije

MULTIMEDIJI
  Osnovni alati programa za crtanje
  Rad s dijelovima crteža
  Kombiniranje crteža iz dviju datoteka
  Pogled na sliku (povećavanje, mapa piksela)
  Svojstva crteža, dubina boje
  Snimanje audio zapisa
  Oblikovanje audiozapisa
  Montaža videozapisa
  Obrada videozapisa u vremenu
  Umetanje datoteka u videozapis
  Završna obrada i pohrana videouratka
  Pohranjivanje multimedijskih sadržaja, obrada zvuka

   Nastavni sadržaji i preporučeno znanje na pojedinoj razini natjecanja prema 
postojećim kategorijama
5
od 12
PROGRAMSKI JEZICI - Rješavanje problemskih zadataka algoritamskim pristupom
  Osnovne naredbe programskog jezika
  Ponavljanje niza naredbi
  Uporaba petlje
  Ulazne vrijednosti procedura
  Odluke u programu
  Pojam algoritma
  Dijagram toka
  Naredbe za ulaz i izlaz podataka
  Crtanje kocke i kvadra
  Višestruke kornjače
  Tipovi podataka: numerički, znakovni, liste
  Algoritmi koji koriste različite tipove podataka
  Uporaba naredbi za grananje i bezuvjetni skok
  Algoritmi s uporabom petlje
  Uporaba naredbi za petlju bez logičkog uvjeta
  Rekurzija
  Grafičke naredbe u programu
  Procedure i programske funkcije
  Koordinatna grafika
  Zadaci o pravilnim mnogokutima
  Izrada grafičkog sučelja
  Uporaba naredbe za petlju s logičkim uvjetom
  Crtanje ravnih linija i pravokutnika
  Crtanje kružnice
  Potprogrami
  Primjena programiranja u matematici, fizici i kemiji

PROGRAM ZA OBRADU TEKSTA
  Dijelovi, uporaba i postavljanje programa za obradu teksta
  Oblikovanje teksta
  Ispis dokumenta
  Zaglavlje, podnožje, stupci
  Crtanje programom za obradu teksta, osnovni likovi, grupiranje objekata

PROGRAM ZA RAD S PRORAČUNSKIM TABLICAMA
  Izrada i oblikovanje tablica, kretanje u njima, dijelovi tablica
  Namještanje visine redova i stupaca, podešavanje veličine
  Unos podataka
  Položaj i uokvirivanje tablice, razvrstavanje u tablici
  Stvaranje radne bilježnice
  Unos podataka
  Uporaba radne bilježnice
  Uređivanje tablice
  Formati brojeva u ćelijama tablica
  Nizovi podataka
  Grafikoni Nastavni sadržaji i preporučeno znanje na pojedinoj razini natjecanja prema 
postojećim kategorijama
6
od 12
  Promjena prikaza i ispis radne bilježnice
  Funkcije i formule u programu za izradu proračunskih tablica
  Grafički elementi

PROGRAM ZA IZRADU PREZENTACIJA
  Alat za izradu prezentacija
  Oblikovanje prezentacije
  Oblikovanje teksta na slajdovima
  Umetanje ilustracija
  Animacijski učinci
  Tekstni okviri, njihovo oblikovanje
  Dodatni elementi u prezentaciji (tablice, organizacijski dijagrami, tablični proračuni)
  Uređivanje glavnog slajda
  Veze između slajdova
  Prikazivanje prezentacije

PROGRAM ZA RAD S BAZAMA PODATAKA
  Baza podataka
  Upisni obrasci i pretraga

MREŽE I INTERNET
  Povezivanje računala
  Paketni prijenos podataka mrežom
  Osnovne usluge interneta
  Elektronička pošta 
 WWW preglednik
  Pretraživanje interneta
  Web pošta
  Sustavno prikupljanje sadržaja s web-a
  Vizualni (grafički) HTML uređivači
  Poveznice (linkovi)
  Elementi stranice
  Jezik HTML
  Oznake i parametri HTML jezika
  Uporaba vizualnog HTML uređivača za izradu osobne web stranice
  Izrada web stranice
  Tehnike objavljivanja
  Struktura interneta
  Ostale internet usluge
  Davatelj usluga na internetu
  Povezivanje na internet
  Objavljivanje web mjesta
  Pokretni dijelovi stranica (animacije)
  Kritički odnos prema internetu

1 komentar:

  1. Informatika bi trebala biti jedan od najvažnijih predmeta u osnovnim i srednjim školama. toneri

    OdgovoriIzbriši