četvrtak, 31. siječnja 2013.

Pripreme za algoritme(27)

Nastavljamo, prema težim zadacima. Ponekad se i lagani zadaci čine teški. Kao na primjer 1.zad ŽUP 2011 2.Pod. Iako je zadatak jako lagan bilo je jako puno učenika koji ga nisu uspjeli riješiti. Pa da vidimo u čemu je bio problem.

Napišite program koji  de Marici  „iscrtati“  zadani  kvadrat  u  tekstualnom  obliku. Marica  de  zadati  broj N,  koji označava  duljinu dijagonale kvadrata. Vaš zadatak je iscrtati zadani kvadrat uz pomod znakova '*'.
Ulaz:
U prvom retku se nalazi neparni broj N (3 ≤ a ≤ 99) koji označava duljinu dijagonale kvadrata. 
Izlaz:
U prvih N  redaka  je potrebno  ispisati po N znakova koji de ocrtavati zadani kvadrat. Prazan prostor  iscrtajte razmacima ' ', a područje kvadrata iscrtajte zvjezdicama '*'.
Ulaz
3
Izlaz
 * 
***
 *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vidimo da je početna stranica duljine 1 i da je broj stranica uvijek neparan. Pa ispisujemo po redu sljedeće naredbe:
  1. K polja razmak - K je (N-P)/2 gdje je N broj stranica na početku zadan, a P trenutni broj stranica
  2. Ispisujemo P *
  3. Ispisujemo K razmaka
  4. Povećavamo P za dva, osim kada je jednak N onda oduzimamo za 2
  5. Kada P ponovno dođe do 1 prekidamo program

Nema komentara:

Objavi komentar